Teisinė informacija

teisinė informacija

Pastatų priežiūros ir administravimo paslaugų teikimą reglamentuoja šie teisės aktai:

DOKUMENTAI ATSISIUNTIMUI:

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenis - (Atsisiųsti docx)

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų.  http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=4696
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) ir LRV 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1159. http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=15889
 • Aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1- 849 patvirtintų: 1.1. Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinės formos; 1.2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinės formos.  http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=9946
 • Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-913 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių. http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=16659
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f1733274-fdb4-4421-af35-8e62e458e903
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – daugiau.
 • Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas – daugiau.
 • Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo forma – daugiau.
 • Pirkimo taisyklės (atsisiųsti pdf)
 • Žemė, teritorijų planavimas, statyba, remontas, rekonstravimas, patalpų paskirties keitimas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas –  daugiau.
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas – daugiau.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ –  daugiau.
 • Apskaitos, mokesčių apskaičiavimo ir atsiskaitymo tvarka LR buhalterinės apskaitos įstatymas –  daugiau.
 • Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas – daugiau.
 • Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo –  daugiau.
 • Kliento anketa
 • Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą